Mga Karapatan ng Bata (10 Halimbawa)

Ang 10 halimbawa ng karapatan ng mga bata ay ang mga sumusunod:

una, karapatan ng mga bata na maipanganak o maisilang sa mundo at magkaroon ng sariling pangalan maging nasyonalidad.

Ikalawa, magkaroon ng mag-aarugang pamilya at matitirhang tahanan.

Ikatlo, manirahan ng tahimik at payapa sa isang lugar.

Ikaapat, magkaroon ng pagkaing sapat at pangangatawang malusog.

Ika-lima, magkaroon ng edukasyong sapat o makapag-aral.

Ika-anim, mapa-unlad ang kani-kanyang kakayahan.

Ika-walo, magkaroon ng proteksyon laban sa karahasan, panganib o anumang uri ng pang-aabuso.

Ika-siyam, matulungan at maipagtanggol ng pamahalaan.

At ang panghuli ay karapatan ng mga bata na maipahayag ang kani-kanyang pananaw, saloobin o ideya.

Leave a Comment